PUBLICATIONS

Here you will find selected publications (books, textbooks, articles, and reviews) in the field of English philology, general linguistics, sociolinguistics, pragmatics, historical linguistics, and linguistic anthropology. I also add a couple of websites where it is possible to find some of my texts online.

 

Books:

Discourse of Medicine Revisited. On Conveying Empathy and Trust in English Medical Consulting. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. 1. vyd. 304 s. ISBN 978-80-7464-037-7.

Sociolinguistic and Pragmatic Aspects of Doctor-Patient Communication. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. 1. vyd. 142 s. ISBN 978-80-7368-250-7.

 

Textbooks:

Anglosaské reálie v datech a komentářích [Anglo-Saxon Life and Institutions in Dates and Commentaries]. Ústí nad Labem: Network of Educators of Foreign Language Teachers, 2013. 1. vyd. 50 str. ISBN sine.

HOMO LOQUENS. Vybrané kapitoly z lingvistické antropologie [Selected Chapters from Linguistic Anthropology]. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. 1. vyd. 116 s. ISBN 978-80-7368-646-8.  Úvod do studia gótštiny [An Introduction to the Gothic Language]. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. 1. vyd. 96 s. ISBN 978-80-7368-482-2.

 

Articles:   

Notes on Empathy and Trust as Key Notions in English Medical Discourse. Journal of ELT and Applied Linguistics 2, 2014, pp. 18-27. 2347-6575.

The Status of English in Present-Day Malaysia: Center or Periphery. In Margins and Peripheries: Studies in Culture, Literature and Language. Raciborz: Wyzsza Szkola Zawodowa, 2014, pp. 75-82. ISBN 978-83-60730-74-4.

Sleeping Languages in the English Speaking World. In Silesian Studies in English 2012. Opava: Silesian University, 2013, pp. 23–32. ISBN 978-80-7248-887-2.

Zmrtvýchvstání miamštiny jako příklad úspěšné jazykové a kulturní resuscitace. In Člověk jako východisko dialogu kultur: Konkrétní aplikace. Hradec Králové: Oftis, 2013, pp. 68–76. ISBN 978-80-7405-316-0.

The Manifestation of Positive Politeness in Medical Consulting Revisited. Ostrava Journal of English Philology 4. Ostrava: University of Ostrava, 2012, s. 132-152. ISSN 1803-8174.

K filologickým aktivitám Společnosti Viléma Mathesia. XXIV. ročenka Kruhu moderních filologů. Praha: Kruh moderních filologů, 2012, s. 40-46. ISSN 0577-3768.

Language Change and Variation in Present-Day Malaysia. In Theories and Practice III. Tomas Bata University in Zlín, 2012, pp. 121-128. ISBN 978-80-7454-191-9.

Angličtina a její podíl na ústupu, zachování a revitalizaci menšinových jazyků. Výučba cudzích jazykov na vysokých školách a univerzitách. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012, s. 48-58. ISBN 978-80-552-0916-6.

Doctor-Patient Communication Research in a Digital World. Topics in Linguistics 7. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2011, pp. 49–53. ISSN 1337-7590.

Language  Death versus Language Survival:  A Global Perspective. In Beyond Globalisation. Exploring the Limits of Globalisation in the Regional Context.   Ostrava: University of Ostrava, 2010, pp. 51–57. ISBN 978-80-7368-717-5.

The Value of Gothic for English Language Teaching. In Proceedings of the 3rd Malaysia International Conference on Academic Strategies in English Language Teaching. Shah Alam: Universiti Teknologi Mara, 2010, pp. 1–13. ISBN 983-9414-99-8.

Interruptions and Overlaps in Doctor–Patient Communication Revisited. Linguistica ONLIE 11 (Miscllanea III), 2010, pp. 1–20. ISSN 1801-5336.

How to Read and Write: On the Importance of the Gothic Language for English Studies. In Theories and Practice II. Zlín: Tomas Bata University, 2011, pp. 27–31. ISBN 978-80-7454-089-9.

In Memory of Professor Aleš Svoboda. Topics in Linguistics 4. Interface Between Pragmatics and Other Linguistic Disciplines. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, pp. 4–4. ISSN 1337-7590.

The Organization of Topicality in Medical Interviewing Revisited. Topics in Linguistics 5. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2010, pp. 12–19. ISSN 1337-7590.

Questioning and Responding Practices in Medical Interview Revisited (Part I: Doctors). Ostrava Journal of English Philology 2 (1). Ostrava: University of Ostrava, 2010, pp. 67–83. ISSN 1803-8174. (hypertextový link na pdf soubor Part I, viz příloha)

Questioning and Responding Practices in Medical Interview Revisited (Part II: Patients). Ostrava Journal of English Philology 2 (2). Ostrava: University of Ostrava, 2010, pp. 31–42. ISSN 1803-8174. (hypertextový odkaz na pdf soubor Part II, viz příloha)

Lingvistická antropologie jako součást přípravy budoucích učitelů angličtiny. In New Trends in Educating Future Teachers of English V. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009, s. 56 –67. ISBN 978-80-244-2451-4.   

Three-Part Structures of Medical Interviews. In Exploring Cohesion and Coherence in English Discourse. Brno: Masaryk University, 2009, pp. 135-146. ISBN 978-80-89137-56-5

Struggles and Compromises within the Methodology of Doctor–Patient Interaction Research. In Slovak Studies in English II. Bratislava: Comenius University, 2009, pp. 46–51. ISBN 978-80-89137-56-5.

Language Loss and Language Revitalization: A Lakota Perspective. In Culture, Language and Literature across Border Regions. Krosno: Práce Naukowo-Dydaktyczne, 2009, pp. 167–176. ISBN 978-89295-09-1.

„Gothi parlano in todesco.“ Nástin lingvistické charakteristiky krymské gótštiny. In Ostrava Journal of English Philology 1. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009, s. 8–18. ISSN 1803-408X.

A Few Whims of the Old English Prefix ge- Revisited. In Ostrava Journal of English Philology 1. Ostrava: University of Ostrava, 2009, pp. 54–66. ISSN 1803-408X.

Africká studia jako součást přípravy budoucích učitelů angličtiny. In Aktuálne výzvy milénia vo výučbe cudzích jazykov. Nitra: Constantine the Philosopher University, 2009, pp. 24–28. ISBN 978-80-8094-545-9.

Notes on the Importance of Doctor-Patient Communication Research. In Autorský záměr a jeho cesta k adresátovi. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2008, s. 10-13. ISBN 978-80-7368-592-8.

Lakota Language Revitalization: Past, Present, and Future Prospects. In Globalisation and its impact on localities. Ostrava: University of Ostrava, 2008, s. 255-261. ISBN 978-80-7368-452-5.

On the Manifestation of Negative Politeness in Doctor-Patient Interaction. In Discourse and Interaction, 2008, sv. 1, s. 31-42. ISSN 1802-9930.

A Few Remarks on the History of Doctor-Patient Communication Research. In Plurality and Diversity in English Studies. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008, s. 60-69. ISBN 978-80-7290-347-4.

Language Loss versus Language Survival. In Mezinárodní konference k evropskému mezikulturnímu dialogu. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta humanitních studií, 2008, s. 1-10. ISBN 978-80-7318-768-2.

„Ódinův oštěp nechť přesné má oči“: Staroseverská píseň o hunské bitvě a její překlad. In Translatologica Ostraviensia III. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2008, s. 27-39. ISBN 978-80-7368-581-2.

Codex Argenteus: Rodinné stříbro gótského písemnictví [Codex Argenteus: The Most Valuable Asset of the Gothic Language]. In Cizí jazyky, 2008/2009, č. 1, roč. 52, s. 39-40. ISSN 1210-0811.

Some Observations on the Use of Medical Terminology in Doctor-Patient Communication. In SKASE Journal of Translation and Interpretation, 2008, sv. 3, č. 1, s. 39-53. ISSN 1336-7811.

On the Function of Speech Acts in Doctor-Patient Communication. In Linguistica ONLINE, 2007, č. 6 (Miscellanea I), roč. 3, s.1-15. ISSN 1801-5336. (see the PDF format)

Let’s Not Forget about Africa. In New Trends in Educating Future Teachers of English III. Olomouc: Palacký University, 2007, s. 39-45. ISBN 978-80-244-1851-3.

Komunikace mezi lékařem a pacientem: Zlepšení v nedohlednu? [Doctor-Patient Communication: Improvement Recedes in the Distance?]. In Psychologie dnes, 2007, č. 1, roč. 13, s. 5-5. ISSN 1212-9607.

Současný stav revitalizace lakotštiny [The Present State of Lakota Language Revitalization]. In Cizí jazyky, 2006/2007, č. 4, roč. 50, s. 148-150. ISSN 1210-0811.

 

Reviews:

Nekvapil, J. a kol. Mnohojazyčnost v České republice [Multilingualism in the Czech Republic]. Lingua Viva, 2012, č. 14, roč. 8, str. 69-70. ISSN1801-1489.

Marie Krčmová a kol. Integrace v jazycích – jazyky v integraci [Integration in Languages – Languages in Integration]. Časopis pro moderní filologii, 2011, č. 2, roč. 93, s. 133–134. ISSN 0862-8459.

Linguistica Brunensia 1–2. Ostrava Journal of English Philology, 2011, č. 1, roč. 3, s. 183–185. ISSN 1803-8174.

Ludmila Urbanová. Stylistika anglického jazyka [Stylistics of the English Language]. Cizí jazyky, č. 4, roč. 54, s. 148–148. ISSN 1210-0811.

Roman Tadič. Cesty do posvátné hory. Šajenské mýty a jiné příběhy [Cheyenne Myths and Other Stories]. Český lid, 2010, č. 4, roč. 97, s. 439–442. ISSN 0009-0794.

Alexandra Hubáčková, Vendula Hingarová, Michal Kovář (Eds.). Sámové. Jazyk, literatura a společnost [Saami People. Language, Literature, and Society]. AntropoWebzin, 2010, č. 2, s. 135–135. ISSN 1801-8807.

Jan Pokorný: Lingvistická antropologie. Jazyk, mysl, kultura [Linguistic Anthropology. Language, Thinking, Culture]. AntropoWebzin, 2010, č. 1, s. 68–69. ISSN 1801-8807.

Ano anglosaské antologii. Jako když dvoranou proletí pták [Yes to Anglo-Saxon Anthology]. Tvar, 2010, č. 9, roč. XXI, s. 21–21. ISSN 0862-657-X.

Leoš Šatava: Jazyk a identita etnických menšin [Language and Identity of Ethnic Minorities]. Ostrava Journal of English Philology 2 (1). Ostrava: University of Ostrava, 2010, pp. 141–143. ISSN 1803-8174.

Olga Vilímková: Základy jazyka kečua [Rudiments of Quechua]. Cizí jazyky, 2007, č. 3, roč. 50, s. 122– 122. ISSN 1210-0811.

Seeker of visions. R. Erdoes: Chromý jelen. Vyprávění siouxského medicinmana. In Host, 2004, roč. XX, s. 67-67. ISSN 1211-9938.  

Prakticky nepraktická [Practically Impractical]. V. Linhartová: Praktická komunikace v medicíně. In Psychologie dnes, 2008, č. 6, roč. 14, s. 56-56. ISSN 1212-9607.

Čtenář půjde vodou [Reader’s Water Walk]. Duch můj byl živ, Béowulf, Sen o kříži, Netvoři a kritikové. In Literární noviny, 2007, č. 12, roč. XVIII, s. 10-10. ISSN 1210-0021.

Tolkien esejista [Tolkien, the Essayist]. J. R. R. Tolkien: Netvoři a Kritikové. In Tvar, 2007, č. 7, roč. XVIII, s. 20-20. ISSN 0862-657-X.

Po stopách jazyků [Tracing the Footsteps of Languages]. G. Price: Encyklopedie jazyků Evropy. In Host, 2003, č. 9, roč. XIX, s. XVI-XVII. ISSN 1211-9938.

philologica.net


www.skase.sk

 

Kontakt

doc. PhDr. Miroslav Černý, PhD.

miroslav.cerny@osu.cz

Vyhledávání

Miroslav Černý © 2009-2014. Všechna práva vyhrazena. Nina Pavelková.

Vytvořeno službou Webnode